Tel : (02) 3175 884

Металвелд ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје е формирана во 1992, како трговска фирма, со основна цел увоз на репроматеријали, потребни за индустријата во Република Македонија. 

Контакт

METAL WELD, EXPORT - IMPORT SKOPJE
Ул. Ташко Караџа бр. 11а, Скопје
Тел: +389 (0)2 3175 884
Факс: +389 (0)2 3173 373
Email: metalweld@t.mk 

Новости